/25

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

TIN HỌC 11 - ÔN TẬP CUỐI HK2

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 25 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 25

1. Ràng buộc khoá ngoài là gì?

2 / 25

2. Để kết hợp dữ liệu từ các bảng có trường chung theo cách ghép nối các bản ghi thoả mãn một điều kiện nào đó,

3 / 25

3. Khi thực hiện truy vấn hành động, ta

4 / 25

4. Mỗi một cột trong bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một………

5 / 25

5. Phát biểu nào SAI?

6 / 25

6. Để máy tính có thể hiểu và thực thi được yêu cầu của người dùng CSDL,

7 / 25

7. Chọn phát biểu SAI trong Access.

8 / 25

8. Cho các bước thực hiện việc tạo biểu mẫu để xem dữ liệu bảng NGƯỜI ĐỌC trong Access như sau:

(1) Đặt tên biểu mẫu và lưu lại.

(2) Chọn bảng NGƯỜI ĐỌC trong vùng điều hướng ở khung bên trái.

(3) Chọn lệnh Create \ Form (sẽ tạo biểu mẫu một bản ghi gồm tất cả các trường của bảng đã chọn)

Thứ tự đúng của các bước trên là:

9 / 25

9. Phát biểu nào SAI khi nói về dữ liệu trong CSDL quan hệ?

10 / 25

10. Nếu hai bảng có chung một trường và trường này là khoá của một trong hai bảng thì

11 / 25

11. Phát biểu nào đúng khi nói về liên kết trong CSDL quan hệ?

12 / 25

12. Mỗi một hàng trong bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một………

13 / 25

13. Chọn phát biểu đúng.

14 / 25

14. Chọn phát biểu SAI.

15 / 25

15. Khoá ngoài của một bảng là:

16 / 25

16. Cập nhật dữ liệu của một bảng bao gồm các thao tác nào?

17 / 25

17. Ràng buộc khoá là gì?

18 / 25

18. Truy vấn SELECT là gì?

19 / 25

19. Chọn phát biểu đúng khi nói về truy vấn trong Access.

20 / 25

20. Cho bảng NGƯỜI ĐỌC gồm các trường: Số thẻ TV, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ.

Trường nào có thể được chọn làm khoá chính cho bảng trên?

21 / 25

21. Cho bảng NGƯỜI ĐỌC gồm các trường: Số thẻ TV, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ.

Cho các câu truy vấn sau:

(1)

SELECT [Họ và tên], [Địa chỉ]

FROM [NGƯỜI ĐỌC]

WHERE [Họ và tên] = “Lê Nam”

 

(2)

SELECT *

FROM [NGƯỜI ĐỌC]

WHERE [Họ và tên] = “Lê Nam”

 

(3)

SELECT [Họ và tên], [Ngày sinh], [Địa chỉ]

FROM [NGƯỜI ĐỌC]

WHERE [Họ và tên] = “Lê Nam”

 

Trong các câu truy vấn trên, có mấy câu truy vấn đúng để lấy ra được thông tin của người đọc “Lê Nam”?

22 / 25

22. Phát biểu nào đúng?

23 / 25

23. Trong một CSDL, nếu ta đưa tất cả dữ liệu cần lưu trữ vào trong một bảng thì

24 / 25

24. Khi thiết kế truy vấn trong Access, tiêu chí lựa chọn bản ghi được thể hiện bằng

25 / 25

25. Trong Access, cho bảng HOCSINHMaHS, TenHS. Để sắp xếp các bản ghi theo tên học sinh (TenHS) thì khi thiết kế truy vấn ta sẽ thực hiện:

Your score is

0%