For Vietnamese Customers (Dành cho khách VN):

Bạn vui lòng chuyển khoản vào tài khoản sau (CHỦ TK: NVQ):
STK MB (Ngân hàng Quân đội): 0934041247

For Foreign Customers (Dành cho khách nước ngoài):

Please pay me through PayPal:

Email: kabaenglisha1b2@gmail.com

Thank you for your donation / payment.

SHOULD YOU HAVE ANY CONCERNS, PLEASE CLICK HERE.