/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

TIN HỌC 10 - ÔN TẬP CUỐI HK2 (2)

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN (không bắt buộc).

1 / 20

1. Công đoạn “Phân tích hệ thống” trong việc phát triển phần mềm là:

2 / 20

2. Phương thức nào sau đây dùng để thêm phần tử vào list trong Python?

3 / 20

3. Cho chương trình tính tích các số dương của một dãy số như sau:

def Tich(A):

……(1)……

for i in range(len(A)):

if A[i] > 0:

……(2)……

return S

 

B = [1, 2, 3, 4, 5]

print(……(3)……)

Chỗ trống (1) và (2) trong chương trình trên lần lượt là:

4 / 20

4. Khai báo nào SAI?

5 / 20

5. Kết quả của chương trình sau nếu nhập xâu s = “python1221” là gì?

s = input("Nhập xâu kí tự bất kì:")

kq = False

for i in range(len(s)-1):

if s[i] == "2" and s[i+1] == "1":

kq = True

break

print (kq)

6 / 20

6. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

7 / 20

7. Trong các câu sau đây, những câu nào đúng?

(1) Người làm nghề thiết kế và lập trình có nhiều cơ hội việc làm vì hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều công ty phần mềm.

(2) Nhân lực cho các công ty phát triển phần mềm đã bão hoà nên cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp nghề thiết kế và lập trình hầu như không có.

(3) Xã hội ngày càng phát triển, nhiều lĩnh vực mới phát triển nên sản phẩm phần mềm cho các lĩnh vực mới đó sẽ rất đa dạng, do đó nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nghề thiết kế và lập trình ngày một tăng cao.

(4) Chỉ có các công ty sản xuất phần mềm chuyên nghiệp mới cần nhân lực về thiết kế và lập trình.

8 / 20

8. Khẳng định nào sau đây là SAI?

9 / 20

9. Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau, biến s2 sẽ có kết quả là:

s1 ="3986423"

s2 = ""

for ch in s1:

if int(ch) % 2 == 0:

s2 = s2 + ch

print(s2)

10 / 20

10. Chương trình sau ra kết quả bao nhiêu?

def get_sum(num):

tmp = 0

for i in num:

tmp = tmp+i

return tmp

result = get_sum([1, 2, 3, 4, 5])

print(result)

11 / 20

11. Kết quả của chương trình sau là:

def Tich(a, b):

return a * b

print(Tich(5, 6))

12 / 20

12. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?

a = "Hello!"

def say(i)

return a + i

print(say(“John”))

13 / 20

13. Có bao nhiêu xâu kí tự hợp lệ?

1) “123_@##”

2) “hoa hau”

3) “346h7g84jd”

4) python

5) “01028475”

6) 123456

14 / 20

14. Cho hàm tìm giá trị nhỏ nhất của 3 số như sau:

def timMin(a, b, c):

min = a

if ……(1)……: min = b

if ……(2)……: min = c

return min

Chỗ trống (1) và (2) trong đoạn lệnh trên lần lượt là:

(GHI CHÚ: Nếu bị lỗi hiển thị trong các phương án trả lời bên dưới thì: "&gt;" nghĩa là ">" (greater than); "&lt;" nghĩa là "<" (less than))

15 / 20

15. Kết quả của chương trình sau là gì?

A = [2, 3, 5, "python", 6]

A.append(4)

A.append(2)

A.append("x")

A.pop(3)

print(len(A))

16 / 20

16. Đối tượng dưới đây thuộc kiểu dữ liệu nào?

A = [1, 2, ‘3’]

17 / 20

17. Chuỗi (Xâu) s được in ra mấy lần?

s = "Kanady"

for i in range(10):

if i % 4 == 0:

print(s)

18 / 20

18. Chương trình sau thực hiện công việc gì?

S = 0

for i in range(len(A)):

if A[i] < 0:

S = S + A[i]

print(S)

19 / 20

19. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau:

20 / 20

20. Kết quả của chương trình sau là:

def Kieu(N):

return type(N)

print(Kieu(5.0))

Your score is

0%