/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

11A1 - Quiz 5

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Trong quá trình khai thác, nếu CSDL tập trung gặp sự cố thì các chương trình ứng dụng CSDL …………

2 / 20

2. Trong Access, có hai khung nhìn (view) bảng là:

3 / 20

3. Việc xác thực người truy cập như kiểm tra quyền truy cập tài khoản là biện pháp để:

4 / 20

4. Trong Access, ta cần tạo bảng SÁCH gồm các trường: Mã sách, Tên sách, Tác giả. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho trường Tên sách.

5 / 20

5. CSDL QUẢN LÍ THƯ VIỆN của một trường gồm hai bảng: NGƯỜI ĐỌC và SÁCH. Biết rằng một học sinh có thể mượn nhiều cuốn sách và một cuốn sách có thể được mượn nhiều lần. Khẳng định nào sau đây đúng?

6 / 20

6. Phát biểu nào sau đây đúng?

7 / 20

7. Kiến trúc khách – chủ trong hệ CSDL tập trung bao gồm những thành phần nào?

8 / 20

8. Cấu trúc cơ bản của một câu truy vấn SQL là

SELECT <…(1)…>

FROM <…(2)…>

WHERE <…(3)…>

Nội dung cần điền vào chỗ trống thứ ba (3) là:

9 / 20

9. Một CSDL ………… được lưu trữ trên một máy tính.

10 / 20

10. Một CSDL dữ liệu Access được lưu trong máy tính thành một tệp có đuôi tệp là:

11 / 20

11. Khi tạo bảng trong Access, ta thiết lập thuộc tính Indexed cho trường khoá chính của bảng đó là để:

12 / 20

12. Vì sao cần tạo khoá chính cho bảng?

13 / 20

13. Nén dữ liệu nhằm mục đích gì?

14 / 20

14. Phát biểu nào đúng?

15 / 20

15. Khi tạo bảng trong Access, để chọn kiểu dữ liệu cho một trường mà chỉ chứa xâu kí tự với độ dài không quá 255 thì ta chọn kiểu nào?

16 / 20

16. Bản chất của việc khai thác một CSDL là

17 / 20

17. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về một bảng trong một CSDL quan hệ?

18 / 20

18. Cấu trúc cơ bản của một câu truy vấn SQL là

SELECT <…(1)…>

FROM <…(2)…>

WHERE <…(3)…>

Nội dung cần điền vào chỗ trống thứ nhất (1) là:

19 / 20

19. Truy vấn CSDL là

20 / 20

20. Trong lĩnh vực CSDL, SQL là

Your score is

0%