/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

11A1 - Quiz 3

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin họ và tên đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Sau khi thực hiện việc tìm kiếm một hồ sơ trong CSDL, khẳng định nào sau đây là đúng?

2 / 20

2. Để thay đổi kiểu dữ liệu của một trường của một bảng trong chế độ thiết kế bảng của Access, ta thực hiện thao tác nào sao đây?

3 / 20

3. Để chỉ định khoá chính cho một bảng trong chế độ thiết kế bảng của Access, ta thực hiện thao tác nào sao đây?

4 / 20

4. Người ta dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ:

5 / 20

5. Để tạo bảng trong một CSDL đang mở trong Access, ta thực hiện thao tác nào sao đây?

6 / 20

6. Khi có thêm một học sinh làm thẻ thư viện, cần bổ sung thông tin của học sinh này vào CSDL. Công việc này thuộc loại nào?

7 / 20

7. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Trường nào có thể được chọn làm khoá của bảng?

8 / 20

8. Ràng buộc khoá ngoài là gì?

9 / 20

9. Mỗi một hàng trong bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một ………….

10 / 20

10. Trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, thuật ngữ DBMS dùng để chỉ:

11 / 20

11. Tại sao việc sao lưu cơ sở dữ liệu là quan trọng trong quản lí thư viện?

12 / 20

12. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Một bạn đã chọn các kiểu dữ liệu cho các trường khi thiết kế bảng này trong Access như sau:

(1) MaHS: Date/Time

(2) HoTen: Short Text

(3) NgaySinh: Number

(4) GioiTinh: Yes/No

(5) DiaChi: Short Text

Có mấy trường đã khai báo SAI kiểu dữ liệu?

13 / 20

13. Những đối tượng nào cần phải quản lí trong CSDL của thư viện trường? Chọn câu đúng nhất.

14 / 20

14. Mỗi một cột trong bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một ………….

15 / 20

15. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp nhất cho trường HoTen khi thiết kế bảng này trong Access.

16 / 20

16. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp nhất cho trường NgaySinh khi thiết kế bảng này trong Access.

17 / 20

17. Các bài toán quản lí thông tin của một tổ chức đều có chung đặc điểm là:

18 / 20

18. Cập nhật dữ liệu của một bảng bao gồm các thao tác nào?

19 / 20

19. Tại sao khi thiết kế CSDL quan hệ, ta không tạo một bảng duy nhất chứa tất cả các dữ liệu mà phải tạo ra nhiều bảng khác nhau rồi liên kết chúng lại?

20 / 20

20. Thao tác nào sau đây không liên quan đến việc cập nhật dữ liệu?

Your score is

0%