/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A9 - Quiz 5

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Trong Python, cho danh sách L = [1, 2, 3]. Sau khi thực hiện L.append(4), giá trị của L là gì?

2 / 20

2.

Trong Python, cho s = "This is a string". Xâu con nào sau đây không xuất hiện trong s?

3 / 20

3. Hàm (Phương thức) y.count(x) trong Python cho biết:

4 / 20

4. Khởi tạo một danh sách x chứa các phần tử "a", "b", và "c" trong Python:

5 / 20

5. Trong Python, cho s = "This is a string". Xâu con nào được tạo bởi s[0:4]?

6 / 20

6.

Khởi tạo một danh sách gồm 10 số nguyên từ 1 đến 10 trong Python:

7 / 20

7. Trong Python, kết quả của phép toán s1 + s2 là gì, với s1 = "Hello" và s2 = "World"?

8 / 20

8. Trong Python, cách khai báo danh sách nào sau đây là SAI?

9 / 20

9. In ra giá trị của mỗi phần tử trong danh sách x = [4, 5, 3] theo đúng thứ tự lưu trữ trong Python:

10 / 20

10. Cú pháp y[m:] trong Python có nghĩa là:

11 / 20

11. Cho đoạn chương trình Python sau:

y = ‘abcae’

x1 = ‘a’

x2 = ‘d’

print(y.replace(x1,x2))

Kết quả là:

12 / 20

12. Trong Python, cho a = [0, 2, 4, 6]. Phần tử a[1] = ?

13 / 20

13. Trong Python, cho s = "Hello World". Phương thức s.replace("World", "Universe") trả về xâu nào?

14 / 20

14. Trong Python, để thêm phần tử vào cuối danh sách, ta dùng hàm (phương thức):

15 / 20

15. Trong Python, phương thức a.sort() thực hiện:

16 / 20

16. Hàm (Phương thức) y.find(x) trong Python cho biết điều gì?

17 / 20

17. Trong Python, để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta viết:

18 / 20

18. Trong Python, cho s = "abcabc". Phương thức s.count("a") trả về giá trị nào?

19 / 20

19. Cho đoạn mã Python sau:

a = [1, 2, 3]

Kiểu dữ liệu của a là gì?

20 / 20

20. Trong Python, cho s = "This is a string". Phương thức s.find("is") trả về giá trị nào?

Your score is

The average score is 61%

0%