/20
0 votes, 0 avg
194

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A8 - Quiz 5

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Trong Python, kết quả của phép toán s1 + s2 là gì, với s1 = "Hello" và s2 = "World"?

2 / 20

2. Trong Python, phương thức a.sort() thực hiện:

3 / 20

3. Khởi tạo một danh sách x chứa các phần tử "a", "b", và "c" trong Python:

4 / 20

4. Hàm len() trong Python cho biết:

5 / 20

5. Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

6 / 20

6. Cho đoạn chương trình Python sau:

y = ‘abcae’

x1 = ‘a’

x2 = ‘d’

print(y.replace(x1,x2))

Kết quả là:

7 / 20

7. Trong Python, cho s = "Python". Làm thế nào để lấy kí tự cuối cùng của s?

8 / 20

8. Cho đoạn mã Python sau:

a = [1, 2, 3]

Kiểu dữ liệu của a là gì?

9 / 20

9. In ra giá trị của mỗi phần tử trong danh sách x = [4, 5, 3] theo đúng thứ tự lưu trữ trong Python:

10 / 20

10. Trong Python, làm thế nào để thêm phần tử 0 vào đầu danh sách L = [1, 2, 3]?

11 / 20

11. Trong Python, cách khai báo danh sách nào sau đây là SAI?

12 / 20

12. Cú pháp y[:m] trong Python có nghĩa là:

13 / 20

13. Trong Python, để khởi tạo danh sách b có 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5 ta viết:

14 / 20

14. Trong Python, cho s = "Hello World". Làm thế nào để lấy kí tự "W" của s?

15 / 20

15. Trong Python, cho s = "abcabc". Phương thức s.count("a") trả về giá trị nào?

16 / 20

16. Trong Python, hàm len("Python") trả về giá trị nào?

17 / 20

17. Trong Python, cho danh sách L = [1, 2, 3]. Sau khi thực hiện L.insert(1, 4), giá trị của L là gì?

18 / 20

18. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

19 / 20

19. Trong Python, để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng, ta viết:

20 / 20

20. Trong Python, cho s = "This is a string". Xâu con nào được tạo bởi s[10:]?

Your score is

The average score is 63%

0%