/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A7 - Quiz 3

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin họ và tên đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 15 phút

Số câu hỏi: 20

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Python là:

2 / 20

2. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

3 / 20

3. Trong lập trình, biến là gì?

4 / 20

4. Biểu thức (xy+x):(x-y) được chuyển sang Python là:

5 / 20

5. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

6 / 20

6. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

7 / 20

7. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

8 / 20

8. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

9 / 20

9. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

10 / 20

10. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

11 / 20

11. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

12 / 20

12. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

13 / 20

13. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

14 / 20

14. Đâu là quy tắc ĐÚNG khi đặt tên biến cho Python?

15 / 20

15. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

16 / 20

16. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

17 / 20

17. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

18 / 20

18. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

19 / 20

19. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

20 / 20

20. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

Your score is

0%