/20
0 votes, 0 avg
365

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A6 - Quiz 5

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Hàm (Phương thức) y.count(x) trong Python cho biết:

2 / 20

2. Trong Python, cho danh sách L = ["a", "b", "c"]. Sau khi thực hiện L.pop(1), giá trị của L là gì?

3 / 20

3. Trong Python, giả sử s = "Thời khoá biểu" thì len(s) bằng bao nhiêu?

4 / 20

4. Cú pháp y[m:] trong Python có nghĩa là:

5 / 20

5. Trong Python, cho s = "Python". Làm thế nào để lấy kí tự cuối cùng của s?

6 / 20

6. Trong Python, cho s = "This is a string". Phương thức s.find("is") trả về giá trị nào?

7 / 20

7. Cú pháp y[:m] trong Python có nghĩa là:

8 / 20

8. Trong Python, cho a = [0, 2, 4, 6]. Phần tử a[1] = ?

9 / 20

9. Hàm len() trong Python cho biết:

10 / 20

10. Trong Python, cho s = "Hello World". Làm thế nào để lấy kí tự "W" của s?

11 / 20

11.

Trong Python, cho s = "This is a string". Xâu con nào sau đây không xuất hiện trong s?

12 / 20

12. Trong Python, phương thức a.sort() thực hiện:

13 / 20

13. Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

14 / 20

14. Trong Python, hàm len("Python") trả về giá trị nào?

15 / 20

15. Hàm (Phương thức) y.replace(x1,x2) trong Python có nghĩa là:

16 / 20

16. Trong Python, kết quả của phép toán s1 + s2 là gì, với s1 = "Hello" và s2 = "World"?

17 / 20

17. Trong Python, để biết kích thước (số phần tử) của danh sách, ta dùng hàm:

18 / 20

18. Cho đoạn chương trình Python như sau:

s1 = ‘a’

s2 = ‘b’

print(s1 + s2)

Kết quả là:

19 / 20

19. Trong Python, cho s = "This is a string". Xâu con nào được tạo bởi s[0:4]?

20 / 20

20. Trong Python, cho danh sách L = [1, 2, 3]. Sau khi thực hiện L.insert(1, 4), giá trị của L là gì?

Your score is

0%