/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A6 - Quiz 3

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin họ và tên đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 15 phút

Số câu hỏi: 20

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Đâu là quy tắc ĐÚNG khi đặt tên biến cho Python?

2 / 20

2. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

3 / 20

3. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

4 / 20

4. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

5 / 20

5. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

6 / 20

6. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

7 / 20

7. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

8 / 20

8. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

9 / 20

9. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

10 / 20

10. Tên biến nào sau đây là ĐÚNG trong Python?

11 / 20

11. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

12 / 20

12. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

13 / 20

13. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

14 / 20

14. Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải lệnh gán giá trị cho một biến trong Python?

15 / 20

15. Trong lập trình, biến là gì?

16 / 20

16. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

17 / 20

17. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

18 / 20

18. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

19 / 20

19. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

20 / 20

20. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

Your score is

0%