/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A5 - Quiz 3

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin họ và tên đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 15 phút

Số câu hỏi: 20

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

2 / 20

2. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

3 / 20

3. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

4 / 20

4. Phép chia lấy phần nguyên trong Python kí hiệu là:

5 / 20

5. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

6 / 20

6. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

7 / 20

7. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

8 / 20

8. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

9 / 20

9. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

10 / 20

10. Trong lập trình, biến là gì?

11 / 20

11. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

12 / 20

12. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

13 / 20

13. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

14 / 20

14. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

15 / 20

15. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

16 / 20

16. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

17 / 20

17. Tên biến nào sau đây là ĐÚNG trong Python?

18 / 20

18. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

19 / 20

19. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

20 / 20

20. Biểu thức (xy+x):(x-y) được chuyển sang Python là:

Your score is

0%