/20
0 votes, 0 avg
331

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A4 - Quiz 5

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Trong Python, cho a = [0, 2, 4, 6]. Phần tử a[1] = ?

2 / 20

2. Cú pháp y[m:] trong Python có nghĩa là:

3 / 20

3. Trong Python, cho s = "Python". Làm thế nào để lấy kí tự cuối cùng của s?

4 / 20

4. Trong Python, xâu kí tự được đặt trong cặp dấu:

5 / 20

5. Cho đoạn chương trình Python như sau:

s1 = ‘a’

s2 = ‘b’

print(s1 + s2)

Kết quả là:

6 / 20

6. Trong Python, để biết kích thước (số phần tử) của danh sách, ta dùng hàm:

7 / 20

7. Hàm len() trong Python cho biết:

8 / 20

8. Trong Python, cho s = "abcabc". Phương thức s.count("a") trả về giá trị nào?

9 / 20

9. In ra giá trị của mỗi phần tử trong danh sách x = [4, 5, 3] theo đúng thứ tự lưu trữ trong Python:

10 / 20

10. Trong Python, cho danh sách L = [1, 2, 3]. Sau khi thực hiện L.append(4), giá trị của L là gì?

11 / 20

11. Trong Python, giả sử s = "Thời khoá biểu" thì len(s) bằng bao nhiêu?

12 / 20

12. Trong Python, làm thế nào để thêm phần tử 0 vào đầu danh sách L = [1, 2, 3]?

13 / 20

13. Trong Python, kết quả của phép toán s1 + s2 là gì, với s1 = "Hello" và s2 = "World"?

14 / 20

14. Trong Python, để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng, ta viết:

15 / 20

15. Cho đoạn chương trình Python sau:

y = ‘abcae’

x1 = ‘a’

x2 = ‘d’

print(y.replace(x1,x2))

Kết quả là:

16 / 20

16. Trong Python, cho đoạn chương trình sau:

a = [3, 1, 5, 2]

a.sort()

print(a)

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, danh sách a hiển thị trên màn hình là:

17 / 20

17. Trong Python, cho s = "Hello World". Làm thế nào để lấy kí tự "W" của s?

18 / 20

18. Trong Python, để thêm phần tử vào cuối danh sách, ta dùng hàm (phương thức):

19 / 20

19. Hàm (Phương thức) y.find(x) trong Python cho biết điều gì?

20 / 20

20.

Khởi tạo một danh sách gồm 10 số nguyên từ 1 đến 10 trong Python:

Your score is

The average score is 60%

0%