/25

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A3 - Quiz 6

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 15 phút

Số câu hỏi: 25 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 25

1. Lỗi nào sau đây không thuộc loại lỗi cú pháp?

2 / 25

2. Phát biểu nào sau đây là đúng về lỗi ngoại lệ?

3 / 25

3. Cho biết đoạn lệnh sau có lỗi cú pháp ở dòng nào?

a = 10

print(a)

b = 15

print('b')

4 / 25

4. “Xác định bài toán” là bước thứ mấy trong các bước giải bài toán bằng lập trình?

5 / 25

5. Thuật toán tối ưu là:

6 / 25

6. “Viết chương trình” là bước thứ mấy trong các bước giải bài toán bằng lập trình?

7 / 25

7. Đâu là mô tả đúng về lỗi cú pháp?

8 / 25

8. “Tìm thuật toán và cách tổ chức dữ liệu” là bước thứ mấy trong các bước giải bài toán bằng lập trình?

9 / 25

9. Điểm dừng (break point) trong các phần mềm soạn thảo lập trình có ý nghĩa gì?

10 / 25

10. Nhập vào một dãy số gồm 10 số nguyên. Sắp xếp các phần tử trong dãy theo thứ tự tăng dần.

Output của bài toán này là:

11 / 25

11. Chọn phát biểu SAI.

12 / 25

12. Chọn phát biểu ĐÚNG.

13 / 25

13. “Kiểm thử, chạy và hiệu chỉnh chương trình” là bước thứ mấy trong các bước giải bài toán bằng lập trình?

14 / 25

14. Để xem giá trị các biến sau khi thực hiện một câu lệnh, ta dùng:

15 / 25

15. Đâu là mô tả đúng về lỗi ngữ nghĩa?

16 / 25

16. Để kích hoạt chế độ gỡ lỗi trong Python, ta thực hiện lệnh nào trong cửa sổ Shell?

17 / 25

17. Thứ tự đúng của các bước trong quá trình giải bài toán bằng lập trình trên máy tính là gì?

18 / 25

18. Cho hai ví dụ về Input và Output của một bài toán như sau:

VD1: Nhập vào ‘HELLO’, xuất ra kết quả ‘OLLEH’;

VD2: Nhập vào ‘PYTHON’, xuất ra kết quả ‘NOHTYP’

Bài toán tổng quát là:

19 / 25

19. Chọn phát biểu ĐÚNG.

20 / 25

20. Bước “Xác định bài toán” là:

21 / 25

21. Bạn An giải một bài toán theo yêu cầu của GV. Vừa đọc đề, bạn phân tích đề và tìm được cách giải, sau đó viết code ngay bằng ngôn ngữ mà bạn ấy đã thông thạo. Tiếp theo bạn chạy chương trình và không thấy báo lỗi, bạn liền nộp bài.

Bạn ấy đã bỏ qua bước nào?

22 / 25

22. Thư viện PDB trong Python là thư viện dùng để:

23 / 25

23. Nhập vào một dãy số gồm 10 số nguyên và tìm số lớn nhất trong dãy đó.

Input của bài toán này là:

24 / 25

24. Công cụ Debug dùng để:

25 / 25

25. Mục đích của việc kiểm thử chương trình là:

Your score is

0%