/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A3 - Quiz 5

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 20 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

2 / 20

2. Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

3 / 20

3. Trong Python, cho s = "This is a string". Xâu con nào được tạo bởi s[10:]?

4 / 20

4. Trong Python, cho danh sách L = [1, 2, 3]. Sau khi thực hiện L.insert(1, 4), giá trị của L là gì?

5 / 20

5. Trong Python, xâu kí tự được đặt trong cặp dấu:

6 / 20

6. Trong Python, cho s = "Hello World". Phương thức s.replace("World", "Universe") trả về xâu nào?

7 / 20

7. Trong Python, cho a = [0, 2, 4, 6]. Phần tử a[1] = ?

8 / 20

8. Hàm (Phương thức) y.count(x) trong Python cho biết:

9 / 20

9. Trong Python, cho danh sách L = ["a", "b", "c"]. Sau khi thực hiện L.pop(1), giá trị của L là gì?

10 / 20

10. Trong Python, để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng, ta viết:

11 / 20

11. Trong Python, cho danh sách L = [1, 2, 3]. Sau khi thực hiện L.append(4), giá trị của L là gì?

12 / 20

12. Trong Python, cho đoạn chương trình sau:

a = [3, 1, 5, 2]

a.sort()

print(a)

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, danh sách a hiển thị trên màn hình là:

13 / 20

13. In ra giá trị của mỗi phần tử trong danh sách x = [4, 5, 3] theo đúng thứ tự lưu trữ trong Python:

14 / 20

14. Trong Python, toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không?

15 / 20

15. Trong Python, cách khai báo danh sách nào sau đây là SAI?

16 / 20

16. Trong Python, kết quả của phép toán s1 + s2 là gì, với s1 = "Hello" và s2 = "World"?

17 / 20

17. Trong Python, cho s = "This is a string". Phương thức s.find("is") trả về giá trị nào?

18 / 20

18. Trong Python, giả sử s = "Thời khoá biểu" thì len(s) bằng bao nhiêu?

19 / 20

19. Cho đoạn chương trình Python sau:

y = ‘abcae’

x1 = ‘a’

x2 = ‘d’

print(y.replace(x1,x2))

Kết quả là:

20 / 20

20. Cho đoạn chương trình Python như sau:

s1 = ‘a’

s2 = ‘b’

print(s1 + s2)

Kết quả là:

Your score is

The average score is 81%

0%