/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A3 - Quiz 3

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin họ và tên đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 15 phút

Số câu hỏi: 20

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

2 / 20

2. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

3 / 20

3. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

4 / 20

4. Để tính diện tích hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

5 / 20

5. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

6 / 20

6. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

7 / 20

7. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

8 / 20

8. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

9 / 20

9. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

10 / 20

10. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

11 / 20

11. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

12 / 20

12. Đâu là quy tắc ĐÚNG khi đặt tên biến cho Python?

13 / 20

13. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

14 / 20

14. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

15 / 20

15. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

16 / 20

16. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

17 / 20

17. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

18 / 20

18. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

19 / 20

19. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

20 / 20

20. Trong lập trình, biến là gì?

Your score is

0%