Downloads ICT ICT 10 ICT 11 ICT 6 ICT 7 ICT 8 Programming Python

Tổng hợp SGK Tin học mới (CT GDPT 2018)

Dưới đây là tổng hợp SGK Tin học mới từ lớp 3 đến lớp 12 theo chương trình GDPT 2018.

Tin học 3 DTP

Tin học 3 Cánh Diều

Tin học 4

Tin học 5

Tin học 6 Cánh Diều

Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tin học 7 Cánh Diều

Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tin học 8

Tin học 9

Tin học 10 Cánh Diều

Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tin học 11 Cánh Diều – Định hướng Tin học ứng dụng (ICT)

Tin học 11 Cánh Diều – Định hướng KHMT (CS)

Tin học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống – Định hướng Tin học ứng dụng (ICT)

Tin học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống – Định hướng KHMT (CS)