Programming Python

Python căn bản | Python basics

Hướng dẫn lập trình Python dành cho đối tượng người mới bắt đầu.

Bài 1: Cài đặt và làm quen với Python (cài trên máy tính) – https://youtu.be/RtgyMgLM3HM

Ghi chú: Với điện thoại, thì xem hướng dẫn cài Python ở clip này:

Bài 2: Biến, lệnh gán và các lệnh vào, ra trong Python / Variables & Input – https://youtu.be/JkQfM3YH_G8

LUYỆN TẬP 1: Giải BT Tin học 10 KNTTVCS / Trang 86-94 (Bài 16-17) –https://youtu.be/rHeTFX6qISk

LUYỆN TẬP 2: Giải BT Tin học 10 KNTTVCS / Trang 95-100 (Bài 17-18) –https://youtu.be/w3FGw4Vyi20

Bài 3: Câu lệnh rẽ nhánh If / If Statements – https://youtu.be/13BB8GRNNh8

LUYỆN TẬP 3: Giải BT Tin học 10 KNTTVCS / Trang 101-104 (Bài 19) – https://youtu.be/ToTqe4EJrfo

Bài 4: Câu lệnh lặp for / For Loops – https://youtu.be/T4FtMh_dtK0

LUYỆN TẬP 4: Giải BT Tin học 10 KNTTVCS / Trang 105-107 (Bài 20) – https://youtu.be/X4kGscNrsMw

Bài 5: Câu lệnh lặp while / While Loops – https://youtu.be/_cjscwyP-AI

LUYỆN TẬP 5: Giải BT Tin học 10 KNTTVCS / Trang 108-110 (Bài 20)

PYTHON CĂN BẢN – Xem toàn bộ list như bên dưới: