ICT MS Office Excel

MS Excel căn bản || 15 Bài giảng Excel 2021

Khoá học 15 bài này sẽ giúp bạn:

  • Làm quen với MS Excel 2021
  • Lập công thức và tính toán
  • Các hàm thông dụng

KHOÁ HỌC EXCEL CĂN BẢN – 15 BÀI GIẢNG MS EXCEL 2021

§1 & 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Màn hình làm việc

2. Các loại địa chỉ

2.1. Địa chỉ tương đối

2.2. Địa chỉ tuyệt đối

2.3. Địa chỉ hỗn hợp         

§3. DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH

3.1. Kiểu số

3.2. Kiểu chuỗi

3.3. Kiểu logic

3.4. Kiểu công thức

§4. THAO TÁC VỚI DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

4.1. Nhập dữ liệu

4.2. Chỉnh sửa dữ liệu

§5. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH VÀ LÀM VIỆC VỚI TRANG TÍNH

§6. CÔNG THỨC

6.1. Cú pháp

6.2. Toán tử sử dụng trong công thức

§7. SỬ DỤNG HÀM

7.1. Khái niệm

7.2. Cú pháp hàm

7.3. Cách nhập hàm

§8. NHÓM HÀM XỬ LÍ CHUỖI (TEXT FUNCTIONS)

§9. NHÓM HÀM XỬ LÍ NGÀY GIỜ (DATE AND TIME FUNCTIONS)

§10. NHÓM HÀM TOÁN HỌC (MATH AND TRIGONOMETRY FUNCTIONS)

§11. NHÓM HÀM LOGIC (LOGICAL FUNCTIONS)

§12. NHÓM HÀM THỐNG KÊ (STATISTICAL FUNCTIONS)

§13. NHÓM HÀM DÒ TÌM (LOOKUP AND REFERENCE FUNCTIONS)

13.1. Hàm LOOKUP

13.1. Hàm VLOOKUP

13.2. Hàm HLOOKUP

§14. SẮP XẾP DỮ LIỆU (SORT)

14.1. Sắp xếp theo nội dung của một cột         

14.2. Sắp xếp theo nội dung của nhiều cột

§15. TRÍCH LỌC DỮ LIỆU (FILTER)